مراحل تولید لاستیک روکش سرد

مراحل تولید لاستیک روکش سرد

تایر روکش در مجتمع صنعتی تک تایر آذر به ۳ روش گرم، سرد و اوربیترد […]